Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt of een vraag stelt, zal er op korte termijn contact met u worden opgenomen. Vervolgens kan er een afspraak met u gemaakt worden. Hierin staan we stil bij de ervaren problemen en bij wat er goed gaat. Samen stellen we aan het eind van het eerste gesprek de behandeldoelen vast. We spreken af hoe we hier aan gaan werken en wie erbij betrokken zullen zijn.

Er wordt binnen de behandeling gebruikt gemaakt van facetten uit de volgende therapierichtingen: Systeemtherapie, Schematherapie, Oplossingsgerichte therapie, Narratieve therapie, Cognitieve gedragstherapie, Clientgerichte therapie, Emotiegerichte relatietherapie en speltherapie.

Vertrouwelijkheid

Kinderen

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. De privacy richtlijnen worden bij aanvang van de behandeling met de cliënten besproken. De betrokkenheid vanuit ouders wordt als belangrijk gezien, maar het kind heeft een medezeggenschap in welke informatie wordt doorgegeven. Ouders van jeugdigen vanaf 16 jaar worden enkel geïnformeerd met toestemming van het kind. Indien de behandelend psycholoog het van belang acht u als ouders te informeren en het kind hier anders over denkt, zal dit een belangrijk gespreksonderwerp zijn.

Er wordt vooraf toestemming gevraagd voordat externen worden betrokken bij de behandeling van de cliënt. Met toestemming worden belangrijke rapportages gedeeld met de verwijzer cq. huisarts. Tijdens het traject worden regelmatig evaluatiemomenten gepland met alle betrokkenen. Naast evaluatiemomenten met ouders en kind of jongeren, vinden ook regelmatig overlegmomenten plaats met scholen en/of andere betrokken behandelaren. Cliënten ontvangen alle rapportages en krijgen een kopie van correspondentie met externen.

Volwassenen

Alle contacten zijn vertrouwelijk. De privacyrichtlijnen worden bij aanvang van de behandeling met u besproken. Met toestemming wordt de verwijzer bij aanvang en bij afsluiten van de behandeling geïnformeerd.

Klachtenregeling

Cliënten worden gestimuleerd om eventuele klachten eerst in onderling overleg met de behandelaar van Praktijk Passe Partout te bespreken. Indien de klacht samen niet goed opgelost kan worden, kan er contact opgenomen worden met de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke ter inzage op de praktijk aanwezig is.

Volgende pagina
Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout