Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRAKTIJK PASSE PARTOUT

1. Algemeen

a. Op alle rechtsverhoudingen van Praktijk Passe Partout met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

b. Als door de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden.

c. De verstrekking van de opdracht door opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden welke opdrachtgever door ondertekening van de offerte of de behandelovereenkomst verklaart te hebben ontvangen van opdrachtnemer.

d. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Praktijk Passe Partout.

e. Praktijk Passe Partout behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van reden.

2. Contractpartijen, opdracht

a. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de opdrachtgever. In dat geval of ingeval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Praktijk Passe Partout toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Praktijk Passe Partout. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer aan Praktijk Passe Partout verbonden personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

c. Praktijk Passe Partout geeft zonodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. Praktijk Passe Partout is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.

d. Alle offertes van Praktijk Passe Partout zijn vrijblijvend. De opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Praktijk Passe Partout.

e. De opdracht omvat al hetgeen tussen Pratkijk Passe Partout en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.

f. De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de op dat moment bekende stand der wetenschap.

g. Praktijk Passe Partout neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverplichting op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

h. De opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Praktijk Passe Partout verstrekte gegevens en informatie. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.

i. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door Praktijk Passe Partout gebruikt gegevensbestand.

j. Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.

k. Mondelinge toezeggingen alsmede toezeggingen door medewerkers van opdrachtnemer in het kader van een aanbieding zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

3. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht

a. De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt de opdracht totdat Praktijk Passe Partout heeft bericht dat de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen schriftelijk anders bericht, wordt hij geacht daar mee in te stemmen.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt Praktijk Passe Partout niet in verzuim.

c. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beinvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beinvloedt, zal Praktijk Passe Partout dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Praktijk Passe Partout de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.

d. De opdracht kan door Praktijk Passe Partout - zonder opzegtermijn - worden opgezegd indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.

e. De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van een maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden.

f. Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan Praktijk Passe Partout de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke tenminste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan Praktijk Passe Partout verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door Praktijk Passe Partout gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.

g. Praktijk Passe Partout is bevoegd om in plaats van de hierboven onder f. genoemde vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale voltooïng van de opdracht, naar de raming van Praktijk Passe Partout, nog zouden zijn verricht.

h. Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen.

i. Bij faillissement van een der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.

j. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als voortzetting van de overeenkomst strijdig zou zijn met enige wettelijke bepaling.

4. Inschakeling derden namens de opdrachtgever

a. Praktijk Passe Partout is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever (d.w.z., ook buiten "onderaanneming"), diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

b. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Praktijk Passe Partout toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

c. Praktijk Passe Partout is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.

d. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met Praktijk Passe Partout

5. Facturering en betaling

a. Indien en voorzover de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever de (bij Praktijk Passe Partout) gebruikelijke vergoeding verschuldigd.

b. Praktijk Passe Partout is gerechtigd om in twee of drie termijnen als volgt te factureren, uitgaande van de door haar geraamde duur van de opdracht en hoogte van de vergoeding:

1. 50% bij aanvaarding van de opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht;

2. 33% bij aanvaarding van de opdracht, 33% halverwege de duur van de opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht.

c. Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening door de opdrachtgever.

d. De door Praktijk Passe Partout na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat in rekening worden gebracht, op uurbasis.

e. Bij de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de normale secretariaatskosten inbegrepen, doch niet de reis- en verblijfkosten, evenmin als de kosten verbonden aan het gebruik van grote hoeveelheden documenten en dergelijke.

f. Alle geoffreerde c.q. overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn. Indien geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht, doch de vergoeding achteraf toch belast blijkt te zijn, is de opdrachtgever alsnog de over de vergoeding te berekenen omzetbelasting verschuldigd.

g. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven of voorafgaand aan de eerstvolgende sessie voor particulieren.

h. Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Praktijk Passe Partout schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na factuurdatum.

i. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag. Indien Praktijk Passe Partout incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.

6. Klachtenregeling en geschillen

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel de leverantie van producten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na de vaststelling hiervan doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooïng van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

b. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij voorkeur door minnelijke schikking opgelost.

7. Annulering

a. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk of per email mogelijk en conform de voorwaarden (termijn(en) en vergoeding(en)) zoals aangegeven in de offerte van Praktijk Passe Partout. Indien het een opdracht betreft die is overeengekomen door middel van een getekende behandelovereenkomst, geldt als annuleringstermijn voor consultaties tenminste 24 uur en voor onderzoekszittingen ten minste 7 dagen.

b. In geval van annulering zijn alle openstaande vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever terstond opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

a. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Praktijk Passe Partout slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). Praktijk Passe Partout is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.

b. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Praktijk Passe Partout dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Praktijk Passe Partout afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

c. Voor schade doordat de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2 onder h. is de opdrachtgever aansprakelijk en niet Praktijk Passe Partout. Praktijk Passe Partout is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.

d.Schademeldingen in verband met de beweerdelijke aansprakelijkheid van Praktijk Passe Partout dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade, door de opdrachtgever schriftelijk aan Praktijk Passe Partout kenbaar te worden gemaakt.

e. Opdrachtgever vrijwaart Praktijk Passe Partout voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Praktijk Passe Partout.

f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Praktijk Passe Partout mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

9. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

a. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Praktijk Passe Partout bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij Praktijk Passe Partout en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.

b. De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Passe Partout is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.

c. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

d. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever Praktijk Passe Partout voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-/rechthebbenden.

e. Praktijk Passe Partout is ook na beeindiging van de opdracht verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

f. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,-- onverminderd het recht van opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Bij inbreuk op deze bepaling is opdrachtgever bovendien volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

10. Toepasselijk recht

a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder opdrachtnemer ressorteert, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

Praktijk Passe Partout

01/01/2012 Best

Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout