Kosten en vergoeding

Binnen de psychologische hulpverlening zijn er vanuit de overheid de afgelopen jaren een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. U leest hier eerst de gevolgen voor de volwassenen en daarna die voor de kinderen.

Volwassenen

Vanaf 1 januari 2014 is de Eerstelijnszorg overgegaan in de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Dit heeft belangrijke gevolgen voor u als volwassen cliënt. Zo kunt u voor lichtere problemen vaak bij de praktijkondersteuner van de huisarts terecht. Pas wanneer de klachten aanhouden en er een vermoeden is van een diagnose zal worden doorverwezen naar de juiste hulpvorm. Dit kan zijn naar de ‘generalistische basis GGZ’ (GBGGZ) of de ‘gespecialiseerde GGZ’ (SGGZ).

Vanuit Praktijk Passe Partout wordt alleen hulp geboden binnen de generalistische basis GGZ, de voormalige eerstelijns psychologische hulp. Het betreft de zorg voor enkelvoudige psychische aandoeningen/ stoornissen en kan bestaan uit diagnostisering en behandeling. Er dient hierbij sprake te zijn van (een vermoeden van) een DSM-V stoornis en er is een specifieke verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Binnen de GBGGZ wordt niet langer per gesprek gedeclareerd maar per traject. De huisarts zal een inschatting maken van welk behandeltraject(kort, middel of intensief) passend is bij de aard en de ernst van de klachten. Deze zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Het wettelijk verplichte eigen risico wordt bij jongeren ouder dan 18 jaar en volwassenen met u verrekend door de zorgverzekeraar.

U wordt geadviseerd voorafgaande aan het hulpverleningstraject zelf telefonisch contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of uw verzekeringspolis te raadplegen, over de specifieke regels rondom de vergoedingen. Dit voorkomt verassingen achteraf.

Praktijk Passe Partout heeft ervoor gekozen contractloos te werken vanaf 01-01-2018. De rekening van de behandeling wordt naar u gestuurd. U dient deze eerst zelf te betalen, waarna u hem kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Zij bepalen vervolgens welk gedeelte u vergoed krijgt.

Zorgprogramma GGZ (zorgstraat)

Sinds maart 2014 neemt Praktijk Passe Partout deel aan een zorgstraat, via het Zorgprogramma GGZ van PoZoB. Dit betekent dat diverse disciplines in de eerste lijn samenwerken om een zo goed en efficiënt mogelijk hulpaanbod te ontwikkelen. Concreet houdt dit voor u in dat uw huisarts u eerst een afspraak laat maken met de praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk. Deze beoordeelt de ernst van uw klachten alvorens te bepalen of u doorverwezen wordt.

Als u deelneemt aan het Zorgprogramma GGZ (zorgstraat) wordt de behandeling volledig vergoed, ook bij problematiek die door de GBGGZ niet wordt vergoed. Er geldt hierbij een richtlijnvan 7 gesprekken.

Informeer bij uw huisarts of hij deelneemt aan dit programma. Alle huisartsen uit Best zijn hierbij aangesloten. Indien u via de praktijkondersteuner verwezen wordt, komt u automatisch via de zorgstraat. De praktijkondersteuner legt u uit hoe het werkt.

Onverzekerde zorg

Indien er bij u geen sprake is van (of van een vermoeden van) problematiek die valt onder een DSM-classificatie (bijvoorbeeld een depressie of angststoornis), valt psychologische zorg vanaf 2014 niet meer onder de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar. Ook heeft de ziektekostenverzekeraar enkele diagnoses uitgesloten van vergoede zorg evenals partnerrelatietherapie. U kunt dan wel terecht voor behandeling; u dient de factuur voor de psychologische zorg zelf te betalen. Indien u geen gebruik wilt maken van vergoede zorg gelden dezelfde tarieven als voor onverzekerde zorg.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie van +/- 45 minuten directe tijd. Het tarief in mijn praktijk is dit tarief. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

De kosten bedragen dan:

Individuele therapie (45 minuten directe tijd*): € 98
Systeemtherapie (75 minuten directe tijd*): € 145
Kort telefonisch contact: € 20
E-mail contact: € 20

* bij elke sessie is 15 minuten indirecte tijd inbegrepen

In dat geval krijgt u een nota, die u zelf binnen de gestelde termijn moet voldoen. Deze nota kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Doorgaans is het zo dat de betreffende zorgverzekeraar dan slechts een gedeelte van de kosten aan u vergoedt.

Kinderen

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het toekennen van de financiering van de zorg van hun inwoners tot 18 jaar. Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg van uw dochter of zoon heeft u of een verwijzing van een arts/medisch specialist of een beschikking van de gemeente nodig.Praktijk Passe Partout heeft een contract met de gemeentes Eindhoven, Best en Oirschot gesloten. Voor gescheiden ouders is het van belang om te weten dat het adres van de ouder waarbij het kind staat ingeschreven bepalend is voor welke gemeente de zorg mogelijk kan maken. Voor de gemeente Eindhoven geldt vanaf 1 januari 2019 een budgetplafond. Hierdoor kan het zijn dat we u niet kunnen helpen ondanks een contract met uw gemeente.

Afspraken afzeggen

Indien de gemaakte afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dient dit tenminste 24 uur van te voren doorgegeven te worden, zodat deze tijd nog voor anderen ingepland kan worden. Inspreken op het antwoordapparaat of een e-mailbericht sturen is voldoende. Korter dan 24 uur tevoren geannuleerde afspraken en niet nagekomen afspraken worden ongeacht de reden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en bedragen € 50.

Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout Praktijk Passepartout